بازگردانی کالا

در صورتی که کتاب مورد نظر شما خارج از شرایط زیر باشد شما میتوانید کتاب های خریداری شده را به فروشگاه کتاب آموز عودت دهید:

1- کتاب ها ضربه فیزیکی خورده باشد.
2- کتاب خریداری شده به اشتباه برای شما ارسال شده باشد.
3- مشخصات کتاب خریداری شده با مشخصات کتاب موجود در سایت متفاوت باشد.
4-در صورتیکه کتاب مورد نظر افزایش قیمت داشته باشد شما عزیزان یا باید مابه تفاوت کتاب را واریز کنید یا  کتاب را کنسل و هزینه خود را دریافت نمایید.​​

اشتراک گذاری مطلب
نظرات